نشان های حزب نژادپرست سومکا

Posted on 18 اوت 2011

1


در این مطلب میخواهیم نشان های حزب نژادپرست سومکا را معرفی کنیم …

 

نکته مهم: «حزب پان ایرانیست» تفاوت زیادی با «حزب سومکا» ندارد (تنها پرچم و لباسها کمی تغییر کرده است) و سران حزب پان ایرانیست، ارتباط شان را با «حزب سومکا» انکار میکنند، جای شگفتی نیست که در وبلاگها و سایتهای خود بنویسند: «این یک توطئه! است و ما ارتباطی با سومکایی ها و حزب نازی آلمان نداریم» و همچنین نباید تعجب کرد که برای دفاع از خودشان «حزب سومکا» را یک حزب نژادپرست و مرتبط با کشورهای بیگانه معرفی کنند. اعضای جدا شده ی حزب به خوبی میدانند حزب پان ایرانیست تفاوت زیادی با حزب سومکا ندارد و هر دو با هم در ارتباط هستند.

عکسی از یک جوان عضو در حزب نژادپرست پان ایرانیست - حزب سومکا - سومکا

عکسی از یک جوان عضو در حزب نژادپرست پان ایرانیست

  • نشان های حزب نژادپرست سومکا :
نشان رهبری حزب سومکا

نشان رهبری حزب سومکا

نشان گروه مردان حزب سومکا

نشان گروه مردان حزب سومکا

نشان گروه حمله حزب سومکا

نشان گروه حمله حزب سومکا

نشان گروه فرزندان ایران حزب سومکا

نشان گروه فرزندان ایران حزب سومکا

نشان داوری و حقوقی حزب سومکا

نشان داوری و حقوقی حزب سومکا

نشان فرهنگ حزب سومکا

نشان فرهنگ حزب سومکا

نشان گروه فنی حزب سومکا

نشان گروه فنی حزب سومکا

نشان گروه زنان حزب سومکا

نشان گروه زنان حزب سومکا

  • مطالب مرتبط:

نیرویهای شبه نظامی حزب نازی و پان ایرانیست

داریوش همایون کیست؟

داریوش همایون و محمد رضا عاملی تهرانی وزیر ساواک بودند!

تاريخچه فاشيسم در ايران

اطلاعاتی پیرامون شبکه نئونازی های ایران در اینترنت!

اطلاعاتی پیرامون شبکه نئونازی های ایران در اینترنت!

Advertisements